top of page
Ana Sayfa: Hoş Geldiniz

KURS 1: LİDERLİK

ÖĞ. GÖR. DR. FAZIL SERDAR GÜREL

Tüm sağlık çalışanları mesleğini icra ederken sürekli veya aralıklı olarak kendi disiplini veya farklı disiplinlerden kişiler ile bir ekip içinde çalışmaktadırlar. Diş hekimleri hastanın sağlığı konusunda planlama ve eylemlerinde olduğu gibi, kurum veya muayenehane yönetiminde de liderlik rolünü üstlenmektedirler. Bu açıdan bakıldığında tüm hekimlerin sağlık hizmeti yanı sıra bir liderlik rolü üstlenmeleri kaçınılmazdır. Liderlik kursu bu durumun bir eğitim gereksinimi oluşturduğu düşünülerek kongre kursları arasında yer almıştır. Bu kursun amacı bir modern liderlik yaklaşımlarını katılımcılarla paylaşmak ve uygulamaktır.

Kurs, bir beceri eğitimi olmakla birlikte önce teorik içerik daha sonra uygulama ve sonunda geribildirim süreçleri ile tamamlanacaktır. Kurs başında katılımcıların liderlik özelliklerinin ölçümü gerçekleştirilecek ve kendileri ile ilgili bir farkındalık geliştirilecektir.

Kursta, katılımcılarla Hersey & Blanchard'ın “durumsal liderlik” yaklaşımı ve ekip dinamiklerine dayanan bir beceri kılavuzu teorik olarak paylaşılacak ve uygulanacaktır.

Teorik temel kursun başında bir sunum ve vızıltı grubu etkinlikleriyle paylaşılır. Uygulama için katılımcılar küçük gruplara ayrılarak verilen senaryoyu rolleştirirler. Rolleştirme grup tarafından akvaryum tekniği kullanılarak yapılır. Tüm katılımcılar liderlik uygulama kılavuzu eşliğinde diğer grupların uygulamalarına geribildirim verirler. Kurs andragojik bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Kurs kapasitesi maksimum 20 kişidir. Kurs süresi 3 saat olarak belirlenmiştir.

Kursun Öğrenme Çıktısı: “Katılımcılar kursun sonunda liderlik rolleri sırasında modern liderlik becerilerini karmaşık olmayan durumlarda kullanabileceklerdir”.

Anahtar Kelimeler: Grup dinamikleri, Çatışma Çözümü, Liderlik Özellikleri, Durumsal Liderlik Teorisi

 

 

KURS 2: PROGRAM DEĞERLENDİRMEDE CIPP(CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT) MODELİ

PROF. DR. DIDEM ÖZDEMİR ÖZLENEN.

Eğitim alanında farklı değerlendirme modelleri bulunmaktadır. Daniel Leroy Stufflebeam tarafından ilk kez 1971’de tanımlanan bir Program Değerlendirme modeli olan CIPP dört kelimenin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu kısaltma, C- Context; Bağlam, I- Input; Girdi, P- Process; Süreç, P- Product; Ürün şeklinde açıklanabilmektedir. Stufflebeam’e göre değerlendirme sürekli bir işlemdir, değerlendirme çalışmaları ise program hakkında sürekli bilgi toplanması yoluyla program ve öğretimle ilgili doğru kararların alınmasına yardımcı olmaktadır. Program değerlendirmenin amacı ise program hakkında karar verme yetkisine sahip kişilere bilgi vermektir. CIPP değerlendirme modeli, sistemlere dayalı ve yönetim yönelimli bir model olmakla birlikte, bağlamı ve süreci değerlendirme bileşenleri olarak ele aldığından kompleksite teorisine de cevap veren bir modeldir. Bu çerçevede, değerlendirmenin dört aşamasıyla kullanıcılar genellikle yönetim odaklı değerlendirmeye odaklanır. Bu değerlendirme modelinde odak, bir programın dört alanına bağlı kalarak sürekli iyileştirmedir. Programların değerlendiricileri, dört alanın her birinde değişik çerçevelerle incelemeler yaparak, gerekli revizyonların neler olduğunu saptamak için önemli bileşenleri tanımlamalıdır. Sorulması gereken ana sorular şu şekildedir; Ne yapmalıyız? Öncelikle, program hedeflerimizi ve önceliklerimizi için ihtiyaç değerlendirme verilerinin toplanmasını ve analiz edilmesi gereklidir. Nasıl yapmalıyız? Belirlenen öğrenme çıktılarına ulaşmak için gereken adımları ve elimizdeki kaynakları belirlemeliyiz. Planladığımız gibi yapıyor muyuz? Bu aşama, yöneticilerin eğitim programın ne kadar iyi uygulandığı hakkında bilgi sağlar. Son olarak ise, Program bitiminde istediğimiz sonucu alabildik mi? Sonuçları değerlendirerek ve beklenen sonuçlarla karşılaştırarak, programın devam ettirilmesi veya revizyonu gerektiğine daha iyi karar verilebilmektedir.

 

KURS 3: KLİNİK AKIL YÜRTME SINAVLARI (CORE SINAVLARI)

PROF. DR. D. SEMA ARICI

Öğrenme, eğitim, öğretim ve deneyimler sonucunda davranışlarda meydana gelen kalıcı değişiklikler olarak tanımlanır. Öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için çeşitli sınav teknikleri kullanılmaktadır. Bloom taksonomisi göz önüne alındığında öğrencilerde geliştirilmek ve ölçülmek istenilen özelliklere göre yapılan sınavlar farklı biçimlerde yapılabilir. Özellikle ileri sınıflarda analiz senteze yönelik değerlendirme yapılmak istenirse tercih edilecek sınav tiplerinden birisi klinik akıl yürütme sınavlarıdır. Buna göre kolaydan zora, basitten karmaşığa ya da somuttan soyuta olacak şekilde birbirlerini tamamlayacak ve ön koşulu olacak şekilde aşamalı olarak sorular hazırlanabilir. Öğrenmeyi desteklemek amacıyla biçimlendirici yöntem olarak kuramsal sınavın bir parçası olarak kullanılabilir. Klinik akıl yürütme, bilgilerin elde edilmesi, hipotez oluşturulması, problemin belirlenmesi, ayırıcı tanı listesi, tanı çalışmaları, tanı kararları ve tedavi veya yönetim planı oluşturma aşamalarından oluşmaktadır. Klinik akıl yürütme temel bir yeterlik olduğu için bu alanda eğitimin istenen sonuçlara ulaştığı değerlendirilebilir. Değerlendirme, klinik akıl yürütmenin tüm aşamalarını kapsamalıdır. Klinik akıl yürütme temel yeterliliği ölçtüğü için, sağlık eğitimimin tüm süreçlerinde uygulanabilir. Kursta klinik akıl yürütmenin temel ilkeleri açıklanacak, senaryo temelli sorular eşliğinde farklı uygulamalarla teorik bilginin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

 

KURS 4: NESNEL YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV

PROF. DR. FUNDA AKALTAN

Nesnel yapılandırılmış klinik sınavlar (NYKS) 1979’dan beri tıp eğitiminde yeterlilikleri değerlendirmek için kullanılmakta olup, 1997 itibariyle diş hekimliği eğitimine tanıtılmıştır. Simüle ortamda; gerçek veya simüle hastalar üzerinde veya mankenler/modeller üzerinde iletişim becerileri, teknik beceriler, enfeksiyon kontrolü, etik, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi alanlarda öğrenci performansını ölçmek için kullanılmaktadır. Hasta üzerinde yeniden üretilen tekrarlanabilirlik ve güvenilirlik oluşturur. NYKS; öğrencilerin 5-10 dakika süreyle 10-20 istasyonda rotasyon yaparak değerlendirildiği bir klinik yeterlik sınavıdır.

Bu kursta; NYKS hazırlığı için gerekli olan ayrıntılı plan (blue print), kaynaklar, senaryolar, talimatlar ve ölçekleri içeren bilgi paylaşımının ardından küçük gruplarla odak grup çalışmaları yapılarak, katılımcıların NYKS düzenlemek için gerekli hazırlıkları uygulamalarına ve bu uygulamaları ile ilgili geri bildirim almalarına fırsat verilecektir.

Ana Sayfa: İletişim
bottom of page